Publicerad 2009-07-29

Rapport IMPA-möte 24-26 maj 2009

EU`s produktion av grisar förväntas sjunka med 2,5%  under 2009 (mest i Östeuropa) och man tror inte på några större prisökningar jämfört med 2008. Genomsnittspriset prognostiseras hamna på ca 1,55 Euro per kg i Tyskland i tredje kvartalet. För Sveriges vidkommande kommer priset i svenska kr stiga under 2009 jämfört med 2008 på grund av valutaeffekten.

Värdland var Österrike som berättade om sin producentförening VOS. Grisbönderna anmäler som medlemmar till en ekonomiska föreningen som köper upp deras grisar som sedan säljs till det slakteri som betalar bäst. De har också bl a ett utvecklat rådgivningsprogram, ansvara för avel och även ibland står för förmedling till handelskedjor. Detta finansieras genom att grisföretagarna betalar 0,3 % av sitt försäljningsvärde och slakterierna betalar 1,5 EU cent /kg slaktvikt.
Österrike har ca 5 miljoner grisar och 47 000 grisbönder (varav 24 000 st har 1-2 grisar) 60-70 % av grisarna köps och säls genom VOS. Medelvikten är 95 kg vid slakt med 60 köttprocent. Det finns 28 slakterier varav den största slaktar 600 000 grisar/år.
Man tror på en minskning av produktionen med 4,5 % 2009.

Nederländerna: Suggantalet minskar med 3,3 % men produktionseffektivitetsökning på antalet grisar/sugga gör att de har prognoser på en ökning av slakten 2009 med 0,5 %. Man ökar en smågris/sugga vart 2-3 år. Exporten av levande slaktgrisar har ökat med 20 % (till Tyskland).

Spanien: Suggantalet har minskat med 4.5 % och man tror på en stagnation av produktion med 2,5 % och att priserna 2009 sammantaget kommer att ligga under 2008 års nivå.

Ungern: Ligger nu över medelpris i EU och har haft en minskning av produktionen med 11 % under 2008. Med stigande priser nu så prognostiseras en ökning med 11% 2009. Ungern har ca 3 miljoner grisar.

England: De har minskat produktionen 2008 med 2 %. De har bra priser nu pga valutan. Priserna ökar fortfarande från handelns sida. Medelvikten är nu uppe i 80 kg och ännu inga konsumentreaktioner på galtlukt (de testar med lite varm bomullstuss i slakten!!!)

Frankrike: Självförsörjningsgraden är 106 % och såväl produktion som konsumtion minskar med ca 0.4 %. Avräkningspriserna har inte sedan 2006 täckt upp produktionskostnaderna. Frankrike jobbar mycket för exportbidrag till 3:dje land

Tyskland: Priserna ligger idag under 2008 års nivå (de hade som känt höga priser jmf med många andar 2008) och man tror att priserna kommer att lägga sig på 2005 års nivå 2009 och produktionen kommer att minska för första gången sedan år 2000. 70 lastbilar med 20-30 000 slaktgrisar går varje vecka!! till Polen för där har produktionen minskat med 20 % Smågrispriserna stiger, idag ligger de på 53 EU (jmf 2008 ca 45 EU) . Tyskarnas konsumtion har minskat med 4 % till 53,3 kg/capita.

Sverige: Produktionen ökat med 1,8 % 2008 och man spår en minskning med 3-4 % 2009

Danmark: Ökar sin smågrisproduktion med 2 % men minskar slakten med detsamma då många grisar exporteras levande pga av höga arbetskostnader i slakten. Totalt tror man på en sänkning av priserna jmf med 2008. Exporten till Ryssland har minskat med 35 % (finanssvårigheter) men den totala exporten ökat med nästan 4 %.

Svininfluensan” man ansåg att WTO gjort ett stort misstag när man inte förhindrade namnet och att rekommendationen från dem var att ”ät griskött, men koka det väl”. Det är inte på något sätt någonstans konstaterat att det smittas genom griskött och definitivt inte genom den slaktade grisen . En delegat påstod att epidemin med en felaktig informationen gjort att EU-27 förlorat 100 000 000 EU pga konsumtionsminskningar. Det skiljde sig dock en hel del länderna emellan hur konsumenterna reagerat.

Nya transportreglerna: de var farhågor att man genom ett minimidirektiv inom EU skulle skapas nationella strängare regler som skulle innebära handelshinder.

Kött-och klimatkonferens ska gå av stapeln i Köpenhamn under hösten. Man påpekade vikten av att andra industrier lägger över hela Co 2 bördan på animalieproduktionen.

Kastreringsfrågan: en mycket het fråga då olika länder tagit olika steg pga av olika skäl. Tyskland har smärtlindring och tvingar därmed Danmark och Holland göra detsamma (trots att Holland Co2–bedövar grisen) Flera delegater framhärdade att vi måste gemensamt försöka lösa denna svåra fråga. En del länder har startat med galtuppfödning och marknadsför den som den en nisch typ ”naturlig uppfödning”.
England ska låta Tesco kolla hur marknaden reagerar på immunokastrering och Frankrike är många grisbönder mycket intresserade av immunokastrering.
Alla var dock överens om att detta går fortare och fortare och kanske det blir händer snabbare än vi anar att vi inte kastrerar alls???!!! En ny utredning har startat efter PIG CAS senaste rapport.

Margareta Å Andersson
verksamhetsledare Sveriges Grisföretagare