Publicerad 2005-11-01

Styrelsemöte Kristianstad 4-5 oktober 2005

Det senaste styrelsemötet hölls i Kristianstad den 4-5 oktober 2005.
Johan Andersson, Swedish Meats, inbjöd oss till lunch och därefter förevisades Kristianstad slakteri och här följer några av de punkter som vi hade på dagordningen.

L 100
Lars Hultström rapporterade från det arbete som görs i syfte att få tillstånd förändringar i L100:an. Sveriges Grisproducenter (SGP) har via Lars Hultström och Maggan Andersson tillsammans med Jan-Åke Robertsson SvDhv, Åke Rutegård, KCF, Erika Brendov, LRF samt Karin Johansson, Swedish Meats ingått i en Strategigrupp utsedda av utskottet för Lönsamt Grisförtagande. Maggan och Lars har varit ansvariga för en arbetsgrupp med experter från grisnäringen bestående av Gunnar Johansson SvDhv, Barbro Mattsson PIG och Börje Kindesjö, på så sätt har grisreglerna noga arbetats igenom ur såväl praktiska-, ekonomiska- som djurhälsoaspekter.

Den grundläggande inställningen har varit att få regler som är så konkurrenskraftiga som möjligt och att de regler som ändå finns skall byggas på vetenskapligt dokumenterade djuromsorgsskäl. Förändringar som bland annat krävs för digivningboxen är '2 m cirkeln' bort, större andel öppningar i det urindränerande golvet, ökad andel urindränerande golv samt därmed också mindre fast golvyta. Bort med formuleringen om att endast enstaka suggor får fixeras. Dessutom ställs nu krav på att få ha 50 procent dränerande golv i tillväxt- och slaktgrisboxar p g a att Djurskyddsmyndigheten inte tar hänsyn till den svenska modellen vid införandet av EUs betongdirektiv.

SGP upplever att man fått stort genomslag för sina tankar inom näringen och att en bred enighet och uppslutning finns bakom det lagda förslaget. Andra som lämnat in svar på förfrågan tex. JBT och SLU stöder oss i sakfrågorna.

SGP har tillsammans med övriga i strategigruppen särskilt presenterat sina förslag för Djurskyddsmyndigheten vid en särskild uppvaktning.

Remissen kommer troligen ut före jul. Om myndigheten inte tillmötesgår några av våra krav så kan vi tänka oss någon sorts aktion.

Strategigruppen kommer att forstsätta att arbeta med frågan och på tur står nu uppvaktning av politiker. Det gäller att öka trycket ytterligare i frågan. Jordbruksutskottet skall få en presentation senare i höst, närmare bestämt den 20 oktober. Ambitionen är också att träffa folk på Jordbruksdepartementet.

Rådgivningsutredningen
Maggan driver projektet om utvecklad rådgivning inom ramen för Lönsamt Grisföretagande. Målformuleringen är 'svenska grisföretagare skall ha den bästa konkurrenskraften i EU, därigenom skapas förutsättningar för att öka investeringarna i svensk grisproduktion'.

Man har tittat närmare på det goda samarbete som redan nu finns i PIG, en bred ägargrupp är en styrka. Gruppen som ansvarar för rådgivningsutredningen har enats om att gå till PIGs ägare och undersöka möjligheterna för en ännu bredare finansiering bakom PIG. Inriktningen för ett eventuellt bolag kommer att vara:
Att konvertera forskning och utveckling till grisföretagare. Utveckla och rekrytera rådgivare. Fortsatt arbete med praktiskt inriktade försök. Hålla konferenser och seminarier. Kommunicera inom hela näringen i för grisföretagaren viktiga frågor. Fånga upp och stödja innovatörer. Skapa nätverk mellan de som går i investeringsplaner och underlätta vid nyinvesteringar. Hålla regionala kurser i samarbete med de resurser som finns lokalt. etc.

Styrelsen ställer sig bakom förslaget till ett utökat PIG. Styrelsen anser att detta förslag ligger väl i linje med LRF:s vision att stärka attraktionskraften, lönsamheten och tillväxten i svenskt lantbruk, vi tror att PIG kan utvecklas till den positiva 'motor' som svensk grisproduktion nu behöver.

Tvärvillkoren
Lars rapporterade om diskussionen angående tvärvillkor. Två tvärvillkor gäller grisproduktionen idag, det är som tidigare rapporterats krav på journalföring samt märkning.

Journalföringen finns godkänd som pappersmedia men inget datamedia är i dagsläget godkänt. Vi kommer att uppvakta Jordbruksverket den 17 november för att få så enkla rutiner som möjligt när det gäller tolkningen av de regler som är införda. Framförallt borde märkningen för integrerade och externintegrerade besättningar göras så enkel som möjligt. Det gäller att stävja den svenska byråkratin. Det är viktigt för oss att det finns människor som kan ta reda på hur förutsättningarna är och hur regler tolkas i andra EU länder.

Per-Inge Pålsson gör en sammanställning över märkesrutiner inom EU med underlag från tidigare EPSPA möten.

Ordförandekonferensen
Annika ansvarar för genomförandet. Den kommer att hållas den 22-23 november i Mullsjö.
Representanter för slakten är som vanligt inbjudna.
Övriga föredragshållare och punkter på dagordningen bör vara:
Rapport från Avelssamarbetet från QG och Avelspoolen
Jan-Åke Robertsson, SvDHV

Medlemsvärvningskampanj Rapport från arbetet på L 100:an PIG Stämmodiskussioner Beslutades att ge ordförande för varje länsförening ett dagsarvode och resan betald. Föreningen står för kost och logi. De länsföreningar som får skicka två representanter är Skåne, Skaraborg, Halland och Östergötland. Svensk Köttinformation 1998-2000 gick 1-kronan till utbildning av butikspersonal 2002-2005 har 1-kronan gått till satsningar på ungdomar. Vi upplever att 1-kronan har blivit självklar och att den blir inbakade i den normala grundplåten. Maggan och Lars får i uppdrag att diskutera med Ella Nilsson och Hampe Mobärg om vad nästa års pengar skall användas till. Informationen bör ha en ökad fokus på skillnaderna mellan svenskt och utländskt kött.
Styrelsen beslutade att godkänna 1-kronan även för 2006.

Medlemskampanj
En genomgång av medlemsmatrikeln har gjorts. Under sammanställningen upptäcktes att väldigt många av våra medlemmar ej har rapporterat in rätt antal grisar eller ännu värre inte angett några grisar alls. Ett personligt brev kommer att skickas ut från Lars där medlemmar uppmanas att redovisa rätt antal.

I övrigt kommer listorna att gås igenom på Ordförandekonferensen för uppföljning för att kunna genomföra en värvarkampanj senare under hösten.

Har Du har frågor, synpunkter eller vill veta mer så är Du hjärtligt välkommen att höra av Dig till oss i styrelsen.

Annika Bergman